Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

(ΠΡΟΣ)-ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Εχή κτενής γιά τήν παλλαγή πό τήν Κατάθλιψη καί τά ποικίλα ψυχολογικά νοσήματα.

Δέσποτα Πολυέλεε, Κύριε ησο Χριστέ, ατρέ τν ψυχν καί τν σωμάτων μν, λθέ καί θεράπευσον καί μέ τόν χρεον δολον σου.
μακρύνθην πό Σο. πλήγωσα τήν γαθότητα καί τήν γάπην Σου. μαρτον ες τόν Ορανόν καί νώπιόν Σου. Πάσας τάς νομίας διέπραξα. λος κεμαι στερημένος πάσης ρετς καί γείας ψυχικς καί σωματικς. Τό σμα μου σθένησε. ψυχή κακώθη. Τό πνεμα δυνατε. βούλησις ξετράπη. Τά πάντα συμπνίγονται καί πάσχουν ντός μου. Κατέβην ως «δου κατωτάτου».
Λύτρωσέ με Κύριε πό τόν ψυχικόν πνιγμόν τόν δυνηρόν καί τό βάρος τς καρδίας τό καταθλίβον με δικαίως.
Πάσας τάς μαρτίας διέπραξα. Αται πολεμοσι με. Αται μποιοσι μοι τόν φόρητον τοτον βάσανον. λέησόν με Κύριε. Μόνος γώ πταίω διά τήν τοιαύτην ρήμωσιν καί καταστροφήν τς ψυχς καί το σώματός μου. γωισμός μέ κυρίευσε. μέλεια μέ αχμαλώτισε. κηδία μέ νέκρωσε. Συγχώρησόν μοι Κύριε καί θεράπευσον τήν θλίαν ψυχήν μου. πέλασον μακράν π’ μο τό πονηρόν πνεμα τό μποιον μοί τόν τοτον τόν φόρητον πνιγμόν τς ψυχς καί το σώματος. πομάκρυνον π’ μο τό βάρος τό καταθλβον τήν καρδίαν μου.
λευθέρωσον μου τήν ψυχήν  καί τό σμα, πό πάσης μελίας, κηδίας, φυσιώσεως, μετεωρισμο, καταθλίψεως, πελπισίας, διαφορίας, ναισθησίας, πογνώσεως καί νεκρώσεως.
γώ ατοπροαιρέτως νέβαλλον τήν ψυχή μου ες λα τατα.
Συγχώρησόν μου Κύριε τά πλήθη τν μαρτημάτων. Θεράπευσον με πό το πλήθους τν παθν μου. Δός Κύριε να μή σέ λυπήσω ποτέ πλέον νεκα τν παθν τν κυριευσάντων τήν θλίαν ψυχή μου. ρον π’ μο τόν κλοιόν τόν βαρύν τόν τς μαρτίας. ποδίωξον π’ μο πάντα χθρόν καί πολέμιον. Ερήνευσόν μου Κύριε τήν ζωήν καί τήν ψυχήν.
Καθάρισόν με πό παντός μολυσμο σαρκός καί πνεύματος. πως δυνηθ κφυγεν πό τά πονηρά πνεύματα τά μποιοντα μοί τό σκότος καί τόν ζόφον, τήν πόγνωσιν καί τήν κόλασιν. νόρθωσόν με πό κλίνης δυνηρς καί στρωμνς κακώσεως. κατάθλιψις καί φόβος καί αχμαλωσία τν λογισμν μου ποστραφήτωσαν π’ μο. Κύριε γεννηθήτω Σοι ς θέλεις.
Εδοκί τς Σς γαθότητος συντριβήτωσαν ο χθροί μου καί παλαιός νθρωπος σύν τος πάθεσιν καί τας πιθυμίαις ατο. Γένοιτο Κύριε τό θέλημά Σου π’ μοί στε χαίρων καί γαλλόμενος, λυπος καί φαιδρ τ προσώπ κολουθ Σε καί δοξάζω Σε, μν καί ελογ Σε ες πάντας τούς αώνας. πίσκεψε καί νίσχυσόν με διά τς Προνοητικς Δυνάμεώς Σου να Σέ δοξάζω καί ψάλλω, Σέ τόν Εσπλαχνον Κύριον σύν τ Πατρί καί τ Πνεύματι ες τούς αώνας. Σύ ε Παρακλήτωρ μου σύν τ Πανυπερπολυευσπλάχν Πατρί καί τ Παναγί Παρακλήτ Πνεύματι ν πάσαις τας θλίψεσιν τας ερούσαις με πάσας τάς μέρας τς ζως μου.
λέησόν με Κύριε καί συγχώρησόν μοι τόν καταθλιμμένον καί κεκακωμένον ψυχ καί σώματι. Σύ ε Χαρά καί τό Φς, νάστασις καί Ζωή, τό αρ καί τό Πάσχα μν τό Εφρόσυνον. Σύ πηγγείλω μν τό: «ο μή σέ ν οδ’ ο μή σέ γκαταλείπω». Σύ ε στις κατλθες «ως δου ταμείων» ναζητν τό πολωλός πρόβατον, τουτέστιν μέ. λέησόν με Κύριε διά πρεσβειν τς Παναχράντου Σου Μητρός, τς Πανυπερευλογημένης Χαρς Πάντων, δυνάμει το Τιμίου καί Ζωοποιο Σου Σταυρο το Ξύλου τς Ζως, προστασίαις τν Τιμίων πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων, πρεσβείαις τν γίων ρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πρεσβείαις τν γίων νδόξων καί πανευφήμων ποστόλων, τν γίων νδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων, τν σίων καί Θεοφόρων  Πατέρων μν, καί Πάντων Σου τν γίων, μήν.

ΕΥΧΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ

τι καί λλη εχή πλουστέρα γιά τήν παλλαγή πό τήν Κατάθλιψη καί τά ποικίλα ψυχολογικά νοσήματα.

Δέσποτα Πολυέλεε, Κύριε ησο Χριστέ, ατρέ τν ψυχν καί τν σωμάτων μν, λθέ καί θεράπευσον καί μέ τόν χρεον δολον σου. μακρύνθην πό Σο. πλήγωσα τήν γαθότητα καί τήν γάπην Σου. μαρτον ες τόν Ορανόν καί νώπιόν Σου. Πάσας τάς νομίας διέπραξα. λος κεμαι στερημένος πάσης ρετς καί γείας. Τό σμα μου σθένησε. ψυχή κακώθη. Τό πνεμα δυνατε. βούληση ξετράπη. Τά πάντα συμπνίγονται καί πάσχουν ντός μου. Λύτρωσέ με Κύριε πό ατόν τόν ψυχικόν πνιγμόν πού δικαίως βιώνω. Ο πολλές μου μαρτίες τόν προξένησαν. γώ πταίω διά τήν τοιαύτην ρήμωσιν καί καταστροφήν τς ψυχς καί το σώματός μου. γωισμός μέ κυρίευσε. μέλεια μέ αχμαλώτισε. κηδία μέ νέκρωσε. Συγχώρησόν μοι Κύριε καί θεράπευσον τήν θλίαν ψυχήν μου. πέλασον μακράν π’ μο τό πονηρόν πνεμα τό μποιον ν μοί τοτον τόν φόρητον πνιγμόν τς ψυχς καί το σώματος. πομάκρυνον τό βάρος κ τς καρδίας μου. λευθέρωσον ψυχή καί σμα πό τήν κηδία, τήν πόγνωση, τήν νέκρωσιν. γώ ατοπροαιρέτως νέβαλλον τήν ψυχή μου ες λα τατα.
Συγχώρησόν μου Κύριε τά πλήθη τν μαρτημάτων. Θεράπευσόν με πό τά πλήθη τν παθν. Κάνε Κύριε νά μήν σέ ξαναλυπήσω μέ μαρτίες καί πάθη νεργούμενα ντός μου. ρον π’ μο τόν κλοιόν τόν βαρύν τόν τς μαρτίας. ποδίωξον π’ μο πάντα χθρόν καί πολέμιον. Ερήνευσόν μου Κύριε τήν ζωήν καί τήν ψυχήν. Καθάρισόν με πό παντός μολυσμο σαρκός καί πνεύματος. πως δυνηθ κφυγεν πό τά πονηρά πνεύματα τά μποιοντα μοί τό σκότος καί τόν ζόφον καί τήν πόγνωσιν καί τήν κόλασιν. νόρθωσέ με πό κλίνης δυνηρς καί στρωμνς κακώσεως. κατάθλιψις καί φόβος καί αχμαλωσία στούς λογισμούς μου ς μή μέ καταλάβουν ποτέ πλέον. ν εναι ατό Κύριε τό δικό Σου θέλημα. τσι στε χαίρων καί γαλλώμενος νά Σέ δοξάζω καί νά Σέ μν καί νά ψάλλω τήν Εσπλαχνία Σου νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας. Νά δοξάζω καί τόν Πατέρα καί τό Πανάγιον Πνεμα, τούς Παρακλήτορας πάντων τν νθρώπων ες τούς αώνας.
λέησόν με Κύριε καί συγχώρησόν μοι τόν καταθλιμμένον καί κεκακωμένον ψυχικς καί σωματικς, σύ πού εσαι Χαρά καί τό Φς καί νάστασις καί τό Πάσχα μν τό Εφρόσυνον. σύ πού μς ποσχέθηκες «ο μή σέ ν οδ’ ο μή σέ γκαταλείπω». σύ ποος κατλθες «ως δου ταμείων» ναζητν τό πολωλός πρόβατον, τουτέστιν μέ. λέησόν με Κύριε διά πρεσβειν τς Παναχράντου Σου Μητρός, τς Χαρς Πάντων καί Πάντων Σου τν γίων, μήν.

τι καί τέρα εχή:

Δέσποτα Πολυέλεε Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με καί καθάρισόν με πό πάσης μελαγχολίας καί ταραχς καί δειλίας. πάλλαξόν με πό το ψυχικο πνιγμο καί τς δαιμονιώδους θλίψεως, ν ασθάνομαι ν τ σώματι καί ν τ ψυχ μου. Σύ ε Χαρά μν καί λπίς πάντων τν περάτων τς γς καί τν ν θαλάσσ μακράν. λεως γενο μοι Δέσποτα πί τας μαρτίαις μου. ρον π’ μο τόν κλειόν τόν βαρύν τόν τς μαρτίας καί τς πογνώσεως. πέλασον πάσαν μελαγχολίαν καί κηδίαν μακράν π’ μο. Στερέωσόν με ν τ γάπη τ Σ καί τ καταισχύντ λπίδι καί τ κραδάντ πίστει τ ες Σέ, διά πρεσβειν τς Παναχράντου Σου Μητρός καί πάντων Σου τν γίων, μήν.

ερομόναχος Σάββας γιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου